ท่านสามารถเข้าดูรูปภาพได้ในแต่ละกิจกรรม โดยการคลิกที่ภาพกิจกรรมนั้น
Toggle Bar

คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

 

นายเฉลียว   ชมภูแดง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำรา

 

นายบรรทิกร   ฤทธิ์อ้วน

รองนายก อบต.

นายพรหมมา  ดงเทียมสี

รองนายก  อบต.

นางจำนงจิต   อวนอ่อน

เลขานายก  อบต.

นายจำรัส อำพันทอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายณรงค์ ภูมิดี

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบรรจง ภู่มณี

เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนาจาน หมู่ที่ 2

นางพัชรี   แก้วตัน

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

 

นายประวิทย์ นาสมพงศ์

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4

นางอรัญญา ใจยุทธ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

 

นายประยูร   ไชยตะมาตร

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโนนาโพธิ์ หมู่ที่ 5

นายสมบูรณ์ แก้วบุตรดี

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

 

นางวาสนา อุศยา

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

 

 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านน้ำทรงใหญ่ หมู่ที่ 6

นายรัตนพงษ์  บุญมา

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

 

 

นายหริ  หอมพรหมมา

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านน้ำทรงน้อย หมู่ที่ 8

นายณรงค์ ภูมิดี

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

 

นายอนันต์  โชคสาย

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโสมเจริญ หมู่ที่ 11

นายจำรัส อำพันทอง

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

 

นายบัวลี  โสมทอง

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

 

 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโนนนาโพธิ์ หมู่ที่ 12

นายสุนทร   บุญเลิศ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

 

นายรังสฤษดิ์   ใจธรรม

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

 

 

แบบสอบถาม

การให้บริการของเราอยู่ระดับใด ?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Go to top

พื้นหลัง