จำนวนหมู่บ้าน

ตำบลศรีสำราญแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  6 หมู่บ้าน  ในในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

หมู่ที่  2   บ้านนาจาน

หมู่ที่ 5    บ้านโนนนาโพธิ์

หมู่ที 8    บ้านน้ำทรงน้อย

หมู่ที่ 9    บ้านโนนนาโพธิ์เหนือ

หมู่ที่  11  บ้านโสมเจริญ

หมู่ที่ 12    บ้านโนนนาโพธิ์

ภูมิประเทศ

ลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ  สภาพพื้นที่สูงๆ  ต่ำๆ  เป็นลาดเขา  มีการชะล้างการพังทลายดินสูง  เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่สูงชัน  สมรรถนะอุ้มน้ำได้ดี  ดินบางพื้นที่เหนียวผสมดินลูกรัง   เหมาะแก่การปลูกพืชได้ดี

สภาพภูมิอากาศ

ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นเป็นภูเขาสลับซับซ้อน  ฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด  สภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของไม้ผล  ไม้ยืนต้น  เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝน ประมาณ 1,000 1,200  มิลลิเมตรต่อปี  จึงสามารถปลูกพืชโดยเฉพาะไม้ผล-ไม้ยืนต้น เช่นเดียวกับภาคใต้และภาคเหนือ