ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

*********************

                                 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ได้มีประกาศ เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่     17 - 27 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ นั้น

                             บัดนี้ การรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร ตามประกาศรับสมัครฯ

จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

(รายละเอียดตามเอกสาร ที่่แนบ)