อาชีพ

ตำบลศรีสำราญส่วนใหญ่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์  มีการอาศัยน้ำฝนเป็นส่วนใหญ่  บางแหล่งอาศัยน้ำชลประทาน  ซึ่งพืชที่ปลูกมาก  จะเป็นพืชไร่-ไม้ผล  ได้แก่  ข้าว

โพด  มันสำปะหลัง   การเลี้ยงสัตว์  ได้แก่  ปลา ไก่  สุกร  สำหรับโค กระบือ  มีการเลี้ยงน้อย  เนื่องจากมีการใช้เครื่องทุ่นแรงแทน