1. ที่ตั้ง

           ถนนนางัว บ้านก้อง  ตำบลศรีสำราญ  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี  ห่างจากอำเภอระยะทาง  2  กิโลเมตรห่างจากจังหวัด  100  กิโลเมตร  อยู่ห่างทิศตะวันตกของจังหวัด  ใช้ระยะเวลา  2 ชั่วโมง  ในการเดินทางจากอำเภอไปจังหวัด

2.อาณาเขต

ตำบลศรีสำราญเป็น 1 ใน 7 ตำบลของอำเภอน้ำโสม  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร

ทิศเหนือ   จดกับ   ตำบลโสมเยี่ยม      อำเภอน้ำโสม

ทิศใต้        จดกับ   ตำบลบ้านหยวก     อำเภอน้ำโสม

ทิศตะวันออก   จดกับ   ตำบลนางัว  อำเภอน้ำโสม

ทิศตะตก จดกับ  ตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม