องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

ประวัติความเป็นมาของตำบลศรีสำราญ

พื้นเพของชาวบ้าน  ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดนครราชสีมา  การตั้งถิ่นฐานของชาวตำบลศรีสำราญ  ส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอบ้านผือ  ครั้งแรกมาตั้งเรือนอยู่ 43  ครัวเรือน  โดยพากันมาประกอบอาชีพทำไร่  ทำนา   ค้าขาย  ต่อมามีคนอพยพมามากขึ้นเรื่อยๆ    เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2532 จัดตั้งเป็น  องค์การบริการส่วนตำบลศรีสำราญ  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540