ท่านสามารถเข้าดูรูปภาพได้ในแต่ละกิจกรรม โดยการคลิกที่ภาพกิจกรรมนั้น
Toggle Bar

อาชีพ

ตำบลศรีสำราญส่วนใหญ่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์  มีการอาศัยน้ำฝนเป็นส่วนใหญ่  บางแหล่งอาศัยน้ำชลประทาน  ซึ่งพืชที่ปลูกมาก  จะเป็นพืชไร่-ไม้ผล  ได้แก่  ข้าว

โพด  มันสำปะหลัง   การเลี้ยงสัตว์  ได้แก่  ปลา ไก่  สุกร  สำหรับโค กระบือ  มีการเลี้ยงน้อย  เนื่องจากมีการใช้เครื่องทุ่นแรงแทน

จำนวนหมู่บ้าน

ตำบลศรีสำราญแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  6 หมู่บ้าน  ในในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

หมู่ที่  2   บ้านนาจาน

หมู่ที่ 5    บ้านโนนนาโพธิ์

หมู่ที 8    บ้านน้ำทรงน้อย

หมู่ที่ 9    บ้านโนนนาโพธิ์เหนือ

หมู่ที่  11  บ้านโสมเจริญ

หมู่ที่ 12    บ้านโนนนาโพธิ์

ภูมิประเทศ

ลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ  สภาพพื้นที่สูงๆ  ต่ำๆ  เป็นลาดเขา  มีการชะล้างการพังทลายดินสูง  เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่สูงชัน  สมรรถนะอุ้มน้ำได้ดี  ดินบางพื้นที่เหนียวผสมดินลูกรัง   เหมาะแก่การปลูกพืชได้ดี

สภาพภูมิอากาศ

ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นเป็นภูเขาสลับซับซ้อน  ฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด  สภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของไม้ผล  ไม้ยืนต้น  เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝน ประมาณ 1,000 1,200  มิลลิเมตรต่อปี  จึงสามารถปลูกพืชโดยเฉพาะไม้ผล-ไม้ยืนต้น เช่นเดียวกับภาคใต้และภาคเหนือ

  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

ประวัติความเป็นมาของตำบลศรีสำราญ

พื้นเพของชาวบ้าน  ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดนครราชสีมา  การตั้งถิ่นฐานของชาวตำบลศรีสำราญ  ส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอบ้านผือ  ครั้งแรกมาตั้งเรือนอยู่ 43  ครัวเรือน  โดยพากันมาประกอบอาชีพทำไร่  ทำนา   ค้าขาย  ต่อมามีคนอพยพมามากขึ้นเรื่อยๆ    เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2532 จัดตั้งเป็น  องค์การบริการส่วนตำบลศรีสำราญ  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540

อ่านเพิ่มเติม: ประวัติและตราสัญลักษณ์

1. ที่ตั้ง

           ถนนนางัว บ้านก้อง  ตำบลศรีสำราญ  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี  ห่างจากอำเภอระยะทาง  2  กิโลเมตรห่างจากจังหวัด  100  กิโลเมตร  อยู่ห่างทิศตะวันตกของจังหวัด  ใช้ระยะเวลา  2 ชั่วโมง  ในการเดินทางจากอำเภอไปจังหวัด

2.อาณาเขต

ตำบลศรีสำราญเป็น 1 ใน 7 ตำบลของอำเภอน้ำโสม  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร

ทิศเหนือ   จดกับ   ตำบลโสมเยี่ยม      อำเภอน้ำโสม

ทิศใต้        จดกับ   ตำบลบ้านหยวก     อำเภอน้ำโสม

ทิศตะวันออก   จดกับ   ตำบลนางัว  อำเภอน้ำโสม

ทิศตะตก จดกับ  ตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม

แบบสอบถาม

การให้บริการของเราอยู่ระดับใด ?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Go to top

พื้นหลัง