ท่านสามารถเข้าดูรูปภาพได้ในแต่ละกิจกรรม โดยการคลิกที่ภาพกิจกรรมนั้น
Toggle Bar

สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี งป.๕๘

ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

Go to top

พื้นหลัง